Korona

Korona

Covid-19 har kommet for å bli en del av livet, en stund... Mange ønsker å holde seg oppdaterte på artikler og studier fra både inn og utland - men det kan være vanskelig å navigere seg gjennom kaoset av informasjonsflyten. Her vil vi forsøke å hjelpe dere med det ved å publisere det vi finner, og som vi mener kan være relevant for hjerte og/eller lungetransplanterte.

Men ved all informasjon vi leser er det noen ting vi bør la ligge til grunn og ha i bakhodet:

  • Vi vet fra før at vi immunsupprimerte blir raskere og mer alvorlig syke av all slags bakterier og virussykdom. Det er konsekvensen av de livsviktige medisinene vi må ta for å beholde organet vårt. At dette også gjelder Covid-19 er ikke overaskende eller mer dramatisk enn før i den forstand. Denne "svakheten" har våre leger og vi tx're tatt hensyn til i hverdagen fra før. Dette kan vi, så vi er gode på smittevern i utgangspunktet.
  • De fleste tall og studier på transplanterte kommer fra utlandet da det er svært få/ingen hjerte/lunge-transplanterte som har hatt covid 19 i Norge. Og når dere nå leser disse utenlandske tallene ber vi dere ha i bakhodet at Norge har langt færre smittetilfeller og mye lavere prosent dødsfall på grunn av Covid-19 enn de aller fleste andre land. Altså dør mye færre mennesker som følge av Covid-19-sykdom i Norge enn i mange andre land, uavhengig av om de var i risikogruppen eller friske når covid-19 rammet dem.


Definisjon av risikogrupper og retningslinjer i ulike land

Norge

England

Danmark 

Finland

Sverige

Tyskland

USA

European Society for Medical Oncology


Forskning

COVID-19 hos nyretransplanterte

Oversatt sammendrag: Nyretransplanterte ser ut til å ha særlig høy risiko for kritisk Covid-19 sykdom på grunn av kronisk dempet immunforsvar og tilleggssykdommer. På Montefiore Medical Center identifiserte vi 36 voksne nyretransplanterte som testet positivt for Covid-19 mellom 16. mars. og 1. april 2020. Totalt 26 (72%) var menn og medianalderen var på 60 år (fra 32 til 77 år). 24 transplanterte (75%) hadde fått nyre fra avdød donor. 34 organmottakere (94%) hadde høyt blodtrykk, 25 (69%) hadde diabetes, 13 (36%) hadde en historie med røyking eller var fremdeles røykere, og 6 (17%) hadde hjertesykdommer. Trettifem av pasientene (97%) fikk takrolimus, 34 (94%) fikk prednison, og 31 (86%) fikk mykofenolatmofetil eller mykofenolinsyre. Det vanligste innledende symptomet var feber (hos 21 pasienter [58%]), og diaré ble observert hos 8 pasienter (22%). Åtte stabile pasienter uten store pusteproblemer (22%) ble overvåket hjemme, og 28 pasienter (78%) ble innlagt på sykehuset. 24 av de innlagte pasientene (96%) hadde røntgenfunn som var i samsvar med viral lungebetennelse, og 11 (39%) fikk mekanisk ventilasjon. Seks pasienter (21%) fikk dialyse. Ved en median oppfølging på 21 dager (fra 14 til 28 dager) var 10 av de 36 nyretransplanterte (28%) døde ( 7 av dem var blant de 11 pasientene som ble intubert (64%)). To av de 8 pasientene som ble overvåket poliklinisk døde hjemme; begge var nylig transplanterte og hadde fått antithymocyte globulin i løpet av de foregående fem ukene.

COVID‐19 hos organtransplanterte: tidlig rapport fra episenteret i USA

Oversatt sammendrag: Organmottakere kan ha høy risiko for SARS ‐ CoV ‐ 2-infeksjon og dårlige utfall. Vi rapporterer her om vår første erfaring med organtransplanterte med SARS ‐ CoV ‐ 2-infeksjon, ved to sentre, i løpet av de første tre ukene av utbruddet i New York. Medisinsk utgangspunkt, kliniske symptomer, og antiviral og immundempende behandling, ble sammenlignet mellom pasienter med mild/moderat og alvorlig sykdom (definert som innleggelse på intensivavdeling, intubasjon eller død). Nitti pasienter ble analysert med en median alder på 57 år. Førtiseks var nyretransplanterte, 17 lunge-, 13 lever-, 9 hjerte- og 5 dobbeltorganmottakere. De vanligste symptomene som var feber (70%), hoste (59%) og tungpust (43%). Tjueto (24%) hadde mild, 41 (46%) moderat og 27 (30%) alvorlig sykdom. Blant de 68 pasientene som ble innlagt på sykehus, trengte 12% høydose oxygenbehandling (non-rebreather) og 35% krevde respirator. 91% fikk hydroxychloroquine, 66% azithromycin, 3% remdesivir, 21% tocilizumab, and 24% steroider som bolus. Seksten pasienter døde (18% totalt, 24% av dem i vanlig sykehusavdeling, 52% av dem på intensivavdeling) og 37 (54%) ble utskrevet. I denne innledende gruppen ser det ut til at transplanterte med COVID-19 hadde mer alvorlige utfall, selv om testbegrensninger sannsynligvis førte til underrapportering av milde/asymptomatiske tilfeller. Når dette utbruddet utspiller seg, har COVID-19 potensiale til å påvirke transplanterte alvorlig.

COVID‐19 hos organtransplanterte: en caseserie fra et senter i Spania

Oversatt sammendrag: Hvordan covid-19 arter seg klinisk, behandling og utfall hos organtransplanterte, er fortsatt ukjent. Vi rapporterer vår foreløpige erfaring med 18 transplanterte (nyre [44,4%], lever [33,3%] og hjerte [22,2%]) diagnostisert med COVID ‐ 19 før 23. mars 2020 på et tertiær-senter i Madrid. Median alder ved diagnose var 71,0 (± 12,8 år) og mediantid siden transplantasjonen var 9,3 år. Feber (83,3%) og røntgenforandringer (72,2%) var de vanligste funnene. Lopinavir/ritonavir (vanligvis assosiert med hydroxychloroquine) ble brukt hos 50% av pasientene og måtte seponeres for tidlig hos 2 av dem. Andre antivirale regimer inkluderte hydroxychloroquine monoterapi (27,8%) og interferon ‐ ß (16,7%). 4. april var dødsraten på 27,8% (5/18). Av de som overlevde hadde etter 18 dager (mediantid)  30,8% (4/13) utviklet progressiv respirasjonssvikt, mens 7,7% (1/13) var stabile eller i bedring. 61,5% (8/13) var blitt utskrevet. Avslutningsvis antyder denne førstelinjerapporten at transplanterte med SARS ‐ CoV ‐ 2-infeksjon har et alvorlig forløp.

COVID-19 hos langtidsoverlevende levertransplanterte: foreløpige erfaringer fra et italiensk transplantasjonssenter i Lombardy

Oversatt sammendrag: Det finnes lite data om COVID-19 hos levertransplanterte pasienter. Vi rapporterer om erfaringene på vårt transplantasjonssenter, midt i det nåværende utbruddet i Lombardia, Italia (10 millioner innbyggere; 25 124 konstaterte infeksjoner og 7199 virusrelaterte dødsfall per 31. mars 2020). Tre av våre 111 langtidsoverlevende levertransplantasjoner (transplantert for mer enn 10 år siden) har dødd i løpet av de siste 3 ukene (mellom 5. mars og 18. mars) etter alvorlig COVID-19 sykdom. Alle tre var menn over enn 65 år, gikk på medisiner mot høyt blodtrykk, var overvektige (BMI> 28 kg / m2), med hyperlipidemi og diabetes (median HbA1c på 6,9%). Forløpet etter transplantasjonen hadde vært ukomplisert for alle tre pasientene, og deres immundempende regime var gradvis blitt redusert, med veldig lave bunnkonsentrasjoner av kalsinurininhemmere. Alle de tre pasientene døde etter innleggelse på sykehus for lungebetennelse og hadde behov for supplerende oksygen ved innleggelse, men utviklet raskt alvorlige pusteproblemer som krever respirator. Pasientene døde mellom 3 og 12 dager etter at de fikk av lungebetennelsen; alle tre pasientene hadde testet positivt for SARS-CoV-2 av nasopharyngeal vattpinner. Derimot har tre av de 40 nytransplanterte (dvs. i løpet av de siste 2 årene) pasientene våre testet positivt på SARS-CoV-2, og selv om de er i karantene, opplever alle et ukomplisert sykdomsforløp.

EN multinasjonal rapport for å kartlegge SARS-CoV-2-infeksjon i personer med Cystisk fibrose

Oversatt utdrag: Elleve (28%) av personene med CF i denne kohorten har gjennomgått en lungetransplantasjon. Transplanterte pasienter med CF kan være overrepresentert i denne kohorten som et resultat av transplantasjonsprotokoller som undersøker nye respirasjonssymptomer, endring i lungefunksjon og temperaturøkning hos pasienter etter transplantasjon. Dette bekreftes av den høye andelen (91%) transplanterte som ble testet på grunn av nye symptomer, i stedet for rutinemessig screening.